Rola sprzężenia zwrotnego

Testy Ladefogeda wykazały zależność mowy i języka od sprzężenia bez wyjątku; komórkowe jest potrzebne ludzkiemu DNA dla aktywnej proteiny, czyli codziennego życia; w testach na ochotnikach, ludzka wytrzymałość na zubożenie sprzężenia okazała się niższa niż na ograniczenie pożywienia.

Jako model matematyczny, ■→Hipoteza Hodgkina i Huxleya straciła na wadze w badaniach neurofizjologicznych. Teoria iż membrany komórkowe mają jonowe kanaliki pozostaje potwierdzoną przez ■→Erwina Nehera, ■→Berta Sakmana i ■→Rodericka MacKinnona. Sprzężenie komórkowe i systemiczne to fakt; jego ważkość jest zbliżona do popędowej.

Tutejsza praca rozważa sprzężenie jako zjawisko biologiczne na poziomie komórkowym, bada jego skutki w ludzkim układzie nerwowym i analizuje rolę w języku. Pojęcie sprawności sprzężonej (ang. feedback performance) oznacza zdolność zapętloną. Nie odnosi się do zachowań związanych z oceną, jak codzienna mowa mogłaby nasuwać. Pojęcie popędu nie obejmuje funkcji nakierowanych seksualnie. Praca rozpatruje ludzkie struktury neuronalne, mięśniowe i kognitywne ściśle lingwistycznie. NIe wymagała oraz nie poszukuje eksperymentu; wszelkie załączone rezulaty pochodzą z dawno opublikowanch i legalnych badań na ochotnikach. Tłumaczenie w toku.

■→Wstęp Zdolność do języka jest wymogiem wstępnym dla sprawności rozumowej, a procesy neuronalne wykazano w uczeniu się języka zarówno jak użyciu. Ludzkie parsowanie mowy można postrzegać jako przetwarzanie informacji, gdzie pojęcia jak system, program, czy opcja, choć powiązane z informatyką, nie służą bliskiemu porównaniu, gdyż język naturalny pozostaje zakresem wprawy w jakiej inteligencja sztuczna człowiekowi nie dorównuje. Ludzka neurofizjologia jest odniesieniem prymarnym, w obecnym dyskursie o roli sprzężenia zwrotnego w ludzkiej językowej biegłości.

■→Rozdział 1. Neurofizjologia sprzężenia zwrotnego
1.1. Sprzężenie zwrotne w pojedynczym neuronie; 1.2. Przestrzeń i czas w komunikacji neuronalnej; 1.3. Ludzka dynamika systemiczna; 1.4. Łuk odruchowy; 1.5. Ludzkie zachowanie odruchowe i wolicjonalne; 1.6. Relewantne wzorce neuro-motoryczne; 1.7. Kompensacja sensoryczna; 1.8. Model puli równowagi wewnętrznej; 1.9. Specyfika sygnału i ludzki mózg.

■→Rozdział 2. Rola sprzężenia zwrotnego w uczeniu się języka
2.1. Language within a program perspective; 2.2. Neural network closed-loop forming; 2.3. Network feedback function; 2.4. Circular reactions; 2.5. Case’s executive theory; 2.6. Language development circular and feedback exercise; 2.7. The closed-loop behavior of egocentric language; 2.8.The generally feedback pattern in human learning and skill.

■→Rozdział 3. Rola sprzężenia zwrotnego w użyciu języka
3.1. Sensory signal processing by the brain; 3.2. Pathway length and efficiency; 3.3. The speech act; 3.4. Inner speech; 3.5. Orienting response of linguistic component; 3.6. Module autonomy theories; 3.7. Language universalist theories; 3.8. Feedback phenomena and cognition.

■→Rozdział 4. Język i mowa przy zaburzeniach sprzężenia zwrotnego

■→Wnioski

■→Ten tekst jest też dostępny po angielsku.


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
Wolny dostęp,
■→PDF w Internet Archive
■→E-pub 2.99 USD
Okładka twarda
■→268 stron, 21.91 USD


Plakaty dostępne także do zakupu

The world may never have seen her original handwriting, if her skill was taken for supernatural. Feel welcome to Poems by Emily Dickinson prepared for print by Teresa Pelka: thematic stanzas, notes on the Greek and Latin inspiration, the correlative with Webster 1828, and the Aristotelian motif, Things perpetual — these are not in time, but in eternity.
■→Internet Archive, free PDF access;
Electronic format, 2.99 USD
■→E-pub | NOOK Book | Kindle
Soft cover, 260 pages, 16.89 USD
■→Amazon | Barnes & Noble
Hard cover, 260 pages, 21.91 USD
Barnes & Noble | Lulu

POEMS BY EMILY DICKINSON, E-BOOK