Rola sprzężenia zwrotnego

Testy Petera Ladefoged dowiodły, iż mowa i język są zależne od swoistego sprzężenia zwrotnego bez wyjątku. Ludzkie DNA wymaga zapętlenia komórkowego dla aktywnej proteiny, czyli codziennego życia. W testach na wolontariuszach, wykazano że ludzka wytrzymałość na zubożenie sprzężenia jest niższa niż na ograniczenie odżywiania.

Jako model matematyczny, ■Hipoteza Hodgkina i Huxleya nie ma w badaniach neurofizjologicznych dużego znaczenia. Teoria iż membrany komórkowe mają jonowe kanaliki pozostaje jednak potwierdzoną przez ■Erwina Nehera, ■Berta Sakmana i ■Rodericka MacKinnona. Sprzężenie komórkowe i systemowe to biologiczny fakt. Teza broni jego ważkości jako zbliżonej do popędowej, gdzie relewantnym jest instynkt samozachowawczy.

Praca tutejsza rozważa sprzężenie jako zjawisko biologiczne na poziomie komórkowym, bada jego skutki w ludzkim układzie nerwowym, oraz analizuje rolę w języku. Feedback performance nie odnosi się do zachowań związanych z oceną, jak nasuwać by mogła codzienna mowa. Drive nie wskazuje żadnej funkcji zorientowanej na płeć. Praca rozważa ludzkie struktury neuronalne, mięśniowe i kognitywne w kontekstach lingwistycznych. Nie znam żadnej teorii o zachowaniu seksualnym dla instynktu samozachowawczego, a też nie bronię pojęcia jak seksualny popęd do możliwie lęku przed śmiercią. W tezie, popęd to swoista, instynktowna potrzeba w pojedynczym człowieku.

Wszelkie w tezie odniesienie dokonywane jest do żywej ludzkiej istoty jaką standardowo być może. Filologia nie jest mocno kojarzona z neuronowym szczegółem; postęp literackich oraz poetyckich dążeń w psychologii języka zachęcił jednak do rozsądnej inkluzji, jako że wolność od przesądów i uprzedzeń to atut.

Promotor, profesor Stanisław Puppel z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, zaoferował temat sprzężenia na zajęciach. Tezę napisałam po angielsku, obroniłam 29 września 2000, na owym właśnie Uniwersytecie w Poznaniu, Polsce, w Instytucie Filologii Angielskiej. Językiem oryginału jest angielski amerykański; oferuję też swój przekład na polski. Praca w całości polega na legalnych publikacjach. Nie wymagała, ani też nie zabiega o eksperymenty.

Teresa Pelka, magister filologii angielskiej
Co to jest filologia? ■Proszę zobaczyć.

Tekst jest też dostępny po angielsku.

Wstęp
Zdolność do języka jest wymogiem wstępnym dla ludzkich zdolności rozumowych, a przetwarzanie neuronalne wykazano dla uczenia się zarówno jak użycia języka naturalnego. Ludzkie parsowanie mowy postrzegać można jako przetwarzanie informacji, gdzie pojęcia jak system, program, czy opcja, choć są z informatyką korelatywne, nie mają służyć bliskiej korespondencji, gdyż język naturalny pozostaje jako zdolność ponad poziomem inteligencji sztucznej. Takoż neurofizjologia człowieka jest odniesieniem prymarnym, w następującym dyskursie o roli sprzężenia zwrotnego w ludzkiej biegłości językowej.

Rozdział 1. Neurofizjologia sprzężenia zwrotnego
1.1. Sprzężenie w pojedynczym neuronie; 1.2. Przestrzeń i czas w komunikacji międzykomórkowej; 1.3. Ludzka dynamika systemowa; 1.4. Ludzki łuk odruchowy; 1.5. Ludzki odruch a zachowanie wolicjonalne; 1.6. Relewantne wzorce neuromotoryczne; 1.7. Pule informacji sensorycznej u człowieka; 1.8. Model puli ludzkiej homeostazy; 1.9. Specyfika sygnału i ludzki mózg; 1.10. Wnioski.

■Rozdział 2. Rola sprzężenia zwrotnego w uczeniu się języka
2.1. Język w perspektywie programowej; 2.2. Proces zapętlony formowania się siatki neuronalnej; 2.3. Kompetencja zapętlona sieci; 2.4. Reakcje okrężne w rozwoju dziecka; 2.5. Teoria władz wykonawczych Robbiego Case; 2.6. Ćwiczenie zwrotne w nauce języka u dzieci; 2.7. Język egocentryczny jako zachowanie o pętli zamkniętej; 2.8. Ogółem zapętlony wzorzec w ludzkim uczeniu się i umiejętności; 2.9. Wnioski.

■Rozdział 3. Rola sprzężenia zwrotnego w użyciu języka
3.1. Mózgowe przetwarzanie sensoryczne; 3.2. Długość ścieżki i jej wydajność; 3.3. Akt mowny; 3.4. Mowa wewnętrzna; 3.5. Odpowiedź orientacyjna o komponencie językowej; 3.6. Teorie autonomii modułów; 3.7. Uniwersalistyczne teorie o języku; 3.8. Zjawiska zapętlone i kognicja; 3.9. Rozwój bądź zmiana językowych standardów; 3.10. Wnioski.

Rozdział 4. Zubożenie sprzężenia a mowa i język
4.1. Niewydolność sprzężenia a komponenta motoryczna języka; 4.2. Upośledzenie sprzężenia i językowe funkcjonowanie umysłu; 4.3. Niedowidzenie i zwrotnie mediowana kompensacja; 4.4. Niepełnosprawność słuchowa i jej kompensacja; 4.5. Trudność w uczeniu się a zdolność zapętlona; 4.6. Schizofrenia: „ludzki metabolizm informacyjny”; 4.7. Wnioski.

Wnioski ogólne

Bibliografia

Glosa i notki


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
Wolny dostęp,
■→PDF w Internet Archive
■→E-pub 2.99 USD
Okładka twarda
■→268 stron, 21.91 USD


Plakaty dostępne także do zakupu

The world may never have seen her original handwriting, if her skill was taken for supernatural. Feel welcome to Poems by Emily Dickinson prepared for print by Teresa Pelka: thematic stanzas, notes on the Greek and Latin inspiration, the correlative with Webster 1828, and the Aristotelian motif, Things perpetual — these are not in time, but in eternity.
■→Internet Archive, free PDF access;
Electronic format, 2.99 USD
■→E-pub | NOOK Book | Kindle
Soft cover, 260 pages, 16.89 USD
■→Amazon | Barnes & Noble
Hard cover, 260 pages, 21.91 USD
Barnes & Noble | Lulu

POEMS BY EMILY DICKINSON, E-BOOK