Generatywna a uniwersalna — FAQ

ENG

Pytania tutaj i odpowiedzi mają wyjaśnić jak ma się moja gramatyka względem Gramatyki Uniwersalnej Noama Chomskiego. Praca pana Chomskiego była i jest ważnym odniesieniem w mojej aktywności językowej ogółem. Wynalazłam jednak i zaczęłam budować swoją metodę na długo zanim w ogóle usłyszałam o panu Chomskim.

1. Czy jest jakaś gramatyka dosłownie uniwersalna, która się daje nauczyć dowolnego języka?

Jednakowa gramatyka dla wszystkich języków na świecie nie jest możliwa. Nie wiadomo mi, aby pan Chomski taki postulat wysuwał. Jego gramatyka mówi, jakie zasady są wspólne wielu językom ze względu na ludzką wrodzoną zdolność do języka.

Moja gramatyka oferuje kognitywne zmienne, których się da nauczyć. Nie trzeba ich mieć za wrodzone. Odwołują się do zjawiska znanego we wszystkich językach, spacjalizacji, ale nie są uniwersalne.

Zapraszam do lektury,
Gramatyka — Dlaczego myśleć o przestrzeni?
Gramatyczne Aspekty, czy kognitywne zmienne?


2. Czy ludzkie mózgi rzeczywiście mają moduły nabywania mowy, i czy da się mózgi programować?

Lingwistycznie, device może być czymś zaprojektowanym, ale też zdolnością do projektowania. To ostatnie znaczenie pewnie się stosuje do teorii pana Chomskiego najlepiej.

Ja stosuję pojęcie mózgowej struktury językowej, a nie LAD. Język i mowa to nie tylko rejony Broca i Wernicke. Z wyjątkiem niepełnosprawności, osoby widzą, słyszą i czują podczas mówienia, a mózg łączy wszystkie swoje stosowne neurony jak siatką. Potrafimy mówić o wspomnieniach i wyobrażać sobie przyszłość. Struktura działa w całym mózgu i nie da się jej zaprogramować. Biologiczne własności ludzkiej tkanki neuronalnej nie dozwalają programowania jak inteligencji sztucznej.

Zapraszam do lektury:
1. Neurofizjologia sprzężenia zwrotnego
Gramatyka jest zawsze projektem
Ludzkie mózgi, parametry i urządzenia

3. Czy język może być skutkiem mutacji genetycznej?

Pan Chomski użył słówka mutacja, mówiąc o języku jako możliwie skutku ludzkiej ewolucji.

Nigdy nie używam słówka mutacja względem języka. W moim pojęciu ewolucja to wypracowywanie, stopniowe osiąganie, projektowanie. Porównując dzieciństwo, dojrzewanie i dorosłość, DNA zachowuje jednostkowość w dobrej formie, chociaż wiele może się zmienić w tym, jak osoba mówi lub pisze. Ta spontaniczna życiowa ewolucja pewnie brała udział w kształtowaniu amerykańskiego angielskiego.

Zapraszam do lektury,
Amerykański angielski ― ale skąd?

REKLAMA
Załączone kryterium obejmuje epsilon, strukturę orzeczenia, kontur samogłoskowy, fonemikę, odniesienie osobowe w myśli abstrakcyjnej i ogółem stylistyczną spójność. Rezultat wspiera zastrzeżenia względem oryginalności zszywek. Zawsze jest też proste pytanie: czy wierzymy, że Emilia Dickinson próbowała opowiedzieć o bardzo wyjątkowych Pszczołach, Uszach, czy Ptakach, tak szczególnych, że je piszemy z dużej litery?
Format elektroniczny $2.99
Okładka twarda, 272 strony $22.34


4. Czy jest jakaś gramatyka tak decydująca lub definitywna, że da się ją nazwać “tą prawdziwą”, a wyjaśnia język nieodparcie i zupełnie, poprzez zasady czy neuronalne modele?

Nie ma takiej gramatycznej teorii, książki, czy kursu, i nie jest prawdopodobne, że kiedykolwiek będzie.

Naturalne uczenie się i używanie języka wymaga ludzkiej osoby. Znaczy to, że w rzeczywistości jest tyle mózgowych struktur językowych, ilu jest ludzi. Nie ma “matematycznych” lub “ściśle logicznych” ścieżek mózgowych, które by pozwalały tworzyć reguły dla każdego, nawet w jednym tylko języku naturalnym.

To, czy podejście gramatyczne działa, zależy zawsze od osoby uczącej się, także kiedy materię gramatyczną wspierają szkolne tradycje. Zapraszam do lektury o “czasownikach statywnych”:
Uczucia!

5. Jak spacjalizacja może być generatywna?

Gramatyki preskryptywne oferują reguły do użycia w kontekście. Reguły te polegają na przykładach z języka.

Gramatyki generatywne też polegają na językowym uzusie, ale prezentują regularności bardziej niż konteksty, a o użyciu decyduje samodzielnie człowiek. Gramatyka pana Chomskiego oferuje parametry. Moja oferuje kognitywne zmienne.

Rozważmy dla przykładu dwa fakty.

Fakt pierwszy
Nie ma i nie ma jak być gramatycznej reguły by decydować, czy my chcemy powiedzieć, we live, we are living, we have lived, bądź we have been living, o zamieszkaniu. Potrzebujemy namyśleć się sami, aby wyrazić własną myśl.

Fakt drugi
Żyjemy NA Ziemi. Zwykle widzimy ziemie i wody jako zakresy. Miejscom W których jesteśmy, nadajemy granice choćby psychologiczne. Postrzegamy ścieżki i drogi DO miejsc. Bywamy PRZY obiektach.

Takie są ludzkie naturalne zmienne dla przestrzeni, też w polskim. Jeśli ich użyjemy dla gramatyki, staną się generatywne. Nazywamy je zmiennymi nie dlatego, żeby się często zmieniały, ale zgodnie z faktem, iż to człowiek sam decyduje jaką zmienną w danej chwili woli, i nawet bardzo podobne konteksty mogą przynieść różne, ale równie poprawne rezultaty.

Zapraszam do lektury:
Netlog gramatyczny:
Rozdział 4. Aspekty gramatyczne mapowane kognitywnie

HARD COVER, DECLARATION, CONSTITUTION, BILL, AND FURTHER

REKLAMA
Karty wolności USA po polsku
Deklaracja Niepodległości, Konstytucja, Karta Praw i dalsze poprawki, list Jerzego Waszyngtona do Przewodniczącego Kongresu Kontynentalnego, Proklamacja Emancypacji, Przemowa Gettysburska oraz amerykański hymn narodowy.
Okładka twarda, 102 strony, pełny wgląd, $19.79