Ludzkie mózgi, parametry i urządzenia

Button, Read this in American English EN

Noam Chomsky zaproponował swój moduł nabywania mowy, aby wyjaśnić ludzkie uczenie się języka. Ludzka giętkość w nauce języka maleje po 14 roku życia; nikt nie da rady nauczyć się języka po prostu na pamięć, a musi być po temu jakaś zdolność logiczna i da się ją nazwać modułem. Angielskie device może być czymś zaprojektowanym lub strukturą projektującą.

W codziennej mowie device może być jednak urządzeniem do użycia z zewnątrz, sterowalnym. Skojarzenie z takim rządem nie ma jak być moim ideałem.

Amazon Free Time Unlimited

1. Dlaczego nalegać na słówko device, mózg cały jest od myślenia?

Na przełomie 19. i 20. wieku, a potem przez większość 20. wieku, ludzie nalegali na specjalizację. Badacze musieli rozpracowywać szczegół albo odrzucano ich jako nienaukowych. Lingwistyka była odrębna od psychologii jak neurologia od endokrynologii. Ludzka mowa, twierdzono, przynależała z dwoma rejonami mózgu, Broca i Wernicke.

Zobaczmy rejony Wernicke i Broca, oraz tkankę gnostyczną mózgu. Gray nazywał ją “rejonami psychicznymi”.

ILUSTRACJA: REJONY LOKALIZACJI W MÓZGU

Rejony lokalizacji, powierzchnia boczna półkuli: motoryczna na czerwono, czuciowa na niebiesko, słuchowa na zielono, a wzrokowa na żółto; części psychiczne w kolorach jaśniejszych.
Źródło: Gray; Wikimedia.

Kora gnostyczna ma wiedzę — o zmyśle, jak słuchu, wzroku, bądź poruszania się — jaką ją rozwinęła poszczególna osoba. Wiedza ta jest indywidualna i częściowo psychologiczna, stąd nazwa „rejony psychiczne”. Broca przynależy z tkanką gnostyczną dla ruchów ciała, a Wernicke z ciemieniową tkanką kojarzeniową, która sąsiaduje z osobistą gnozą dla słuchu i wzroku. Greckie słówko gnosis znaczy wiedza. Słówko gnostyczy od niego pochodzi.

Wikimedia: Broca’s area, Creative Commons BY-SA JP
Broca's area animation

Wikimedia: Wernicke’s area, Creative Commons BY-SA JP
Wernicke's area animation

Zarówno Broca jak Wernicke nie działają w izolacji; działają w połączeniu z szerszą cytostrukturą. Wywodzimy kształt słowny cyto- z Greki, dla komórki ciała. Rejony mózgu rozpoznano na bazie struktury komórkowej.

Uszkodzenie funkcji ciemieniowej może spowodować dysfazję/afazję, dyskalkulię, dysleksję, apraksję, agnozję, przeczytajmy w Wikipedii.

Wikimedia: Płat ciemieniowy, Creative Commons BY-SA 2.1 JP

2. Płaty czołowe mózgu są człowiekowi niezbędne do celowego działania. Czy mówimy bądź piszemy nasze Te i Zet bez myślenia zorientowanego na cel?

ILUSTRACJA: PŁAT CZOŁOWY MÓZGU

Wikimedia, Płat czołowy, Animacja obrotowa ludzkiego mózgu pokazująca lewy płat czołowy na czerwono. Źródło: Polygon Data by Life Science Databases (LSDB); Creative Commons BY-SA 2.1 JP.

3. Czy ludzie byliby w stanie wyewoluować język w jakimś “bezczasie” i “bezprzestrzeni”?

Układ limbiczny ma udział w ludzkich reakcjach orientacyjnych o komponentach psychologicznych. Reakcje te nie są ograniczone do behawiorystycznej “walki lub ucieczki”. Biorą udział w decyzjach, by się rozejrzeć, wybrać tekst, czy czytać dalej. Limbiczny fidbek z płatami czołowymi jest częścią naszej świadomości siebie samych.

PICTURE: THE LIMBIC SYSTEM

Wikimedia: Układ limbiczny; Źródło: Blausen.com staff (2014). “Medical Gallery of Blausen Medical 2014”. Wikijournal of Medicine 1 (2). DOI:10.15347/wjm/2014.010. ISSN 2002-4436. Creative Commons license BY 3.0.

Pień mózgu mediuje komunikację z tkanką szarą, zarówno jak autonomicznym układem nerwowym. Jest bardzo ważny w mapowaniu kognitywnym, a mapowanie to ma udział w naszym budowaniu naszych ego i mowy.
PICTURE: THE BRAINSTEM
Wikimedia, Pień mózgu; Źródło: Blausen.com staff (2014). “Medical Gallery of Blausen Medical 2014”. Wikijournal of Medicine 1 (2). DOI:10.15347/wjm/2014.010. ISSN 2002-4436. Creative Commons license BY 3.0.

Amazon Top Rated Fine Writing Instruments

Dlatego wolę pojęcie struktury językowej mózgu, raczej niż Modułu Nabywania Mowy. Wprawa językowa potrzebuje całego mózgu, bez względu na wiek.

Zapraszam do lektury,
Aspekty, czy kognitywne zmienne?

Wiek 21. zawitał już dość dawno; język i psychologia mają się dobrze razem jako psycholingwistyka. Dyscyplina ta zdobyła uwagę w drugiej połowie 20. wieku, sercem i rozumem przeciwko behawioryzmowi. Nawet jeżeli nasza wiedza o ludzkim mózgu i języku jest bardzo ogólna, zrozumiemy ten prosty argument.

Mózg nie ma struktury nadrzędnej, którą by się dało nazwać „szefem”. Mózgi tworzą wewnętrzne siatki. Jednym razem, jedna siatka czy jej część jest aktywna. Innym, inna siatka bądź jej część.

Czy nazwalibyśmy to duszą, osobowością, czy epifenomenem mózgu (jeśli skrajnie zmęczeni), osoba ludzka orientuje się i reorientuje dla aktywności bez żadnego stale dominującego zakrętu czy rowka. Jeśli by się nam podobała przenośnia polityczna, struktury mózgu są raczej demokracją. Nie ma króla czy królowej, by prezydować.

Powyższe nie ma ani utwierdzać, ani obalać duchowości. Jak człowiek złamie nogę, nie dowodzi to, że chodzić by nigdy nie mógł; uraz mózgu takoż nie jest świadectwem, iż nie ma w głowie nic prócz tkanki. A jak pejzaż nie daje zgłębić prawdziwego krajobrazu, tak ludzka myśl nie umie potwierdzić nieśmiertelnego czy wiecznego rozumu. Istnienie czy też relacja takiego rozumu względem ziemskiego życia pozostaje kwestią wiary: realność materialna nie ma zasad niematerialnej.

Wracając do samego mózgu, nie ma uniwersalnego sposobu, by widzieć, czuć, czy myśleć. Mózgi tworzą siatki wewnętrzne wedle osobistego doświadczenia, także czysto intelektualnego. Metody behawioryzmu, bodziec-reakcja, o ile, to dają fragmentaryczne cechy, może przydatne inteligencji sztucznej, ale przedstawić językowej biegłości niezdolne. A jakość to za dużo, by poddać.

Amazon Fine Writing Instruments

Dlatego nie widzę sensu rozpoznawania w mózgu „urządzeń” i skanowania ich dla parametrów. Biegłość może przynieść jedynie uczenie się, nigdy fizjologiczna łatka. Skany mózgów niemowląt na przykład, nie powiedzą nic o językowej umiejętności tej samej osoby po paru tylko latach. Zapraszam do lektury:
Jabłka na nosach

Jest sens tworzyć językowe narzędzia, których ludzki mózg umie użyć. Zapraszam do gramatycznej taktyki dla angielskiego amerykańskiego.
Gramatyczny net log, Podróż w gramatyce

Amazon Socks YALOX AquaAmazon Socks Yoga Aqua