Pąsowa dzięcielina

JEST kwiatek, co go pszczoły wolą,
Motyle pożądają;
Jednać demokratkę pąsową
I kolibry sięgają;
A jaki by ją mijał owad,
Miodu waży się miara
W proporcji względem jego głodu
I jej przygotowania.

Twarz jej okrąglejsza niż miesiąc,
Rumiana nad sukmany
Jakie na pastwisku czy storczyk,
Czy różanecznik mają.

Nie czeka ona czerwca;
Nim zazieleni się świat
Nieprzejednany jej kontenans
W obliczu wiatru już znać,
W konkurencji z trawami,
Powinowactwem bliskim,
O przywilej słońca i darni,
Słodkich pierców dla życia.

A kiedy wzgórza pełne,
I kwitną nowsze mody,
Zapachu nie schowa żadnego,
Dla posmaku zazdrości:
Środek dnia jej publiką
Słońce jej opatrznością;
Pszczoła postęp jej proklamuje
Suwerenną melodią.

Ze wszech najodważniejsza,
Ostatnia się poddaje,
Porażki nawet nieświadoma,
Gdy ją uchyla zimowanie.

Pierwodruk, Natura XIV, 14
Johnson 380 | Franklin 642

■→ORYGINAŁ, HIGGINSON I TODD STRONA 85;

■→WYDANIE TERESY PELKA PO ANGIELSKU.

Tłumaczenie: Teresa Pelka, 2017.
Tekstu można używać pod którąkolwiek z tutejszych licencji,
■→Creative Commons 4.0, BY-SA 3.0, Licencja 2.5.
Także na licencji Creative Commons:
■→Źródło do poezji Emily Dickinson, utwór po utworze.
■→Notki do poezji Emily Dickinson.


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
Wolny dostęp,
■→PDF w Internet Archive
■→E-pub 2.99 USD
Okładka twarda
■→268 stron, 21.91 USD


Plakaty dostępne także do zakupu

The world may never have seen her original handwriting, if her skill was taken for supernatural. Feel welcome to Poems by Emily Dickinson prepared for print by Teresa Pelka: thematic stanzas, notes on the Greek and Latin inspiration, the correlative with Webster 1828, and the Aristotelian motif, Things perpetual — these are not in time, but in eternity.
■→Internet Archive, free PDF access;
Electronic format, 2.99 USD
■→E-pub | NOOK Book | Kindle
Soft cover, 260 pages, 16.89 USD
■→Amazon | Barnes & Noble
Hard cover, 260 pages, 21.91 USD
Barnes & Noble | Lulu

POEMS BY EMILY DICKINSON, E-BOOK