Pąsowa dzięcielina

JEST kwiatek, co go pszczoły wolą,
Motyle pożądają;
Jednać demokratkę pąsową
I kolibry sięgają;
A jaki by ją mijał owad,
Miodu waży się miara
W proporcji względem jego głodu
I jej przygotowania.

Twarz jej okrąglejsza niż miesiąc,
Rumiana nad sukmany
Jakie na pastwisku czy storczyk,
Czy różanecznik mają.

Nie czeka ona czerwca;
Nim zazieleni się świat
Nieprzejednany jej kontenans
W obliczu wiatru już znać,
W konkurencji z trawami,
Powinowactwem bliskim,
O przywilej słońca i darni,
Słodkich pierców dla życia.

A kiedy wzgórza pełne,
I kwitną nowsze mody,
Zapachu nie schowa żadnego,
Dla posmaku zazdrości:
Środek dnia jej publiką
Słońce jej opatrznością;
Pszczoła postęp jej proklamuje
Suwerenną melodią.

Ze wszech najodważniejsza,
Ostatnia się poddaje,
Porażki nawet nieświadoma,
Gdy ją uchyla zimowanie.

Pierwodruk, Natura XIV, 14
Johnson 380 | Franklin 642

■→ORYGINAŁ, HIGGINSON I TODD STRONA 85;

■→WYDANIE TERESY PELKA PO ANGIELSKU.

Tłumaczenie: Teresa Pelka, 2017.
Tekstu można używać pod którąkolwiek z tutejszych licencji,
■→Creative Commons 4.0, BY-SA 3.0, Licencja 2.5.
Także na licencji Creative Commons:
■→Źródło do poezji Emily Dickinson, utwór po utworze.
■→Notki do poezji Emily Dickinson.


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
Wolny dostęp,
■→PDF w Internet Archive
■→E-pub 2.99 USD
Okładka twarda
■→268 stron, 21.91 USD


POEMS BY EMILY DICKINSON, E-BOOK

The world may never have seen her original handwriting, if her skill was taken for supernatural. Feel welcome to Poems by Emily Dickinson prepared for print by Teresa Pelka: thematic stanzas, notes on the Greek and Latin inspiration, the correlative with Webster 1828, and the Aristotelian motif, Things perpetual — these are not in time, but in eternity.
■→Internet Archive, free PDF access;
Electronic format, 2.99 USD
■→E-pub | NOOK Book | Kindle
Soft cover, 260 pages, 16.89 USD
■→Amazon | Barnes & Noble
Hard cover, 260 pages, 21.91 USD
Barnes & Noble | Lulu