Glosa Wycliffe, Aleggen: ułagodzić

Ilustracja: ■→Elias Sch. z ■→Pixabay

Na początek, ziemię Zabulon i ziemię Neptalim ułagodzono z wyrozumiałością; na koniec, drogi morza wyżej Jordanu uczyniono trudnymi dla etnicznej Galilei.

Izajasz, 9:1
■→Wycliffe tom 3, strona 242

Wersja wczesna

The firste tyme is aleggid, or ‘maad liʒt’, the lond of Zabulon and the lond of Neptalym; and the laste tyme agreggid is the weie of the se beʒunde Jordan of Galilee of Jentiles.

Wersja późniejsza

In the firste tyme the lond of Zabulon and the lond of Neptalym was releessid; and at the laste the weie of the see biʒende Jordan of Galile of hethene men was maad heuy.

Współczesny angielski

At first, the land of Zabulon and the land of Neptalym were allayed with leniency; in the end, the ways of the see beyond Jordan were made difficult, for the Gentile Galilee.

Etymologia

Starofrancuskie alegier; łacińskie alleviare, łagodzić; ■→Wikisłownik.
Kojarzona forma nowoczesna: to allege, średnioangielskie aleggen; anglonormańskie aleger; łacińskie alegare, od ad- oraz ■→legare; por. ■→legere, czytać.

Znaczenie nowoczesne

przynosić ulgę, łagodzić

Notka

Przymiotnika Gentile używa się w sense etniczny proszę zobaczyć ■→Wikisłownik oraz ■→Wikipedię.

■→Ten tekst jest też dostępny po angielsku.


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
Wolny dostęp,
■→PDF w Internet Archive
■→E-pub 2.99 USD
Okładka twarda
■→268 stron, 21.91 USD


Plakaty dostępne także do zakupu

The world may never have seen her original handwriting, if her skill was taken for supernatural. Feel welcome to Poems by Emily Dickinson prepared for print by Teresa Pelka: thematic stanzas, notes on the Greek and Latin inspiration, the correlative with Webster 1828, and the Aristotelian motif, Things perpetual — these are not in time, but in eternity.
■→Internet Archive, free PDF access;
Electronic format, 2.99 USD
■→E-pub | NOOK Book | Kindle
Soft cover, 260 pages, 16.89 USD
■→Amazon | Barnes & Noble
Hard cover, 260 pages, 21.91 USD
Barnes & Noble | Lulu

POEMS BY EMILY DICKINSON, E-BOOK