Emilia Dickinson, książki

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
Wolny dostęp, ■→PDF w Internet Archive
■→E-pub 2.99 USD
Okładka twarda
■→268 stron, 21.91 USD

Tutaj na witrynie: poezja

Czas a Wieczność | Miłość | Natura | Życie

Notki do poezji Emilii Dickinson

Fascykuły i druk; korelat poetycki z Websterem 1828, inspiracja łaciną i greką, wątek arystotelesowski, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności. ■→Więcej

Źródło do poezji Emilii Dickinson

Epsilon, predykacja, kontur samogłoskowy, odniesienie osobowe w myśli abstrakcyjnej oraz ogółem spójność stylu, względem rękopisów i druku, utwór za utworem. ■→Więcej

Po angielsku

The world may never have seen her original handwriting, if her skill was taken for supernatural. Feel welcome to Poems by Emily Dickinson prepared for print by Teresa Pelka: thematic stanzas, notes on the Greek and Latin inspiration, the correlative with Webster 1828, and the Aristotelian motif, Things perpetual — these are not in time, but in eternity.
■→PDF Free Access, Internet Archive;

Electronic format 2.99 USD
■→E-pub| NOOK Book | Kindle;
Soft cover, 260 pages, 16.89 USD
■→Amazon | Barnes & Noble;
Hard cover, 260 pages, 21.91 USD
■→Barnes & Noble | Lulu.

At teresapelka.com: poetry

Life | Love | Nature | Time and Eternity

Notes for Emily Dickinson’s poetry

Fascicles and print, the poetic correlative with Webster 1828, Latin and Greek inspiration, an Aristotelian motif, Things perpetual — these are not in time, but in eternity. ■→More

Resource for Emily Dickinson’s poetry

The epsilon, predicate structure, vowel contour, phonemics, person reference in abstract thought, and altogether stylistic coherence, for manuscripts and print piece-by-piece. ■→More