Ludzkie mózgi, parametry i urządzenia

ENG

Ażeby wyjaśnić uczenie się języka przez człowieka, Noam Chomsky zaproponował swój moduł nabywania mowy. Ludzka giętkość w nauce języka maleje po 14 roku życia; nikt nie da rady nauczyć się języka po prostu na pamięć, a musi być po temu jakaś zdolność logiczna i da się ją nazwać modułem.

Słowniki mają angielskie device za coś zaprojektowanego lub strukturę projektującą. W codziennej mowie może ono jednak być urządzeniem do użycia z zewnątrz, sterowalnym. Skojarzenie z takim rządem nie ma jak być moim ideałem.

1. Dlaczego nalegać na słówko device, gdy mózg cały jest od myślenia?

Na przełomie 19. i 20. wieku, a potem przez większość 20. wieku, ludzie nalegali na specjalizację. Badacze musieli rozpracowywać szczegół, albo odrzucano ich jako nienaukowych. Lingwistyka była odrębna od psychologii jak neurologia od endokrynologii. Ludzka mowa, stwierdzono, przynależała z dwoma rejonami mózgu, Broca i Wernicke.

Zobaczmy rejony Wernicke i Broca, oraz tkankę gnostyczną mózgu. Gray nazywał ją „rejonami psychicznymi”.

ILUSTRACJA: REJONY LOKALIZACJI W MÓZGU

Rejony lokalizacji, powierzchnia boczna półkuli: motoryczna na czerwono, czuciowa na niebiesko, słuchowa na zielono, a wzrokowa na żółto; części psychiczne w kolorach jaśniejszych.
Źródło: Gray; Wikimedia.

Kora gnostyczna ma wiedzę — o zmyśle, jak słuchu lub wzroku; bądź poruszania się — jaką ją rozwinęła poszczególna osoba. Wiedza ta jest indywidualna i częściowo psychologiczna, stąd nazwa „rejony psychiczne”. Broca przynależy z tkanką gnostyczną dla ruchów ciała, a Wernicke z ciemieniową tkanką kojarzeniową, która sąsiaduje z osobistą gnosis dla słuchu i wzroku. Greckie słówko gnosis znaczy wiedza. Słówko gnostyczny od niego pochodzi.

Wikimedia: Broca’s area, Creative Commons BY-SA JP

Wikimedia: Wernicke’s area, Creative Commons BY-SA JP

Zarówno Broca jak Wernicke nie działają w izolacji; działają w połączeniu z szerszą cytostrukturą. Wywodzimy kształt słowny cyto- z Greki, dla komórki ciała. Rejony mózgu wpierw rozróżniono na bazie struktury komórkowej.

Uszkodzenie funkcji ciemieniowej może spowodować dysfazję/afazję, dyskalkulię, dysleksję, apraksję, agnozję, przeczytajmy w Wikipedii.

Wikimedia: Płat ciemienia, Creative Commons BY-SA 2.1 JP

2. Płaty czołowe mózgu są człowiekowi niezbędne do celowego działania. Czy mówimy bądź piszemy nasze Te i Zet bez myślenia zorientowanego na cel?

Wikimedia, Płat czołowy, Animacja obrotowa ludzkiego mózgu pokazująca lewy płat czołowy na czerwono. Źródło: Polygon Data by Life Science Databases (LSDB); Creative Commons BY-SA 2.1 JP.

3. Czy ludzie byliby w stanie wyewoluować język w jakimś „bezczasie” i „bezprzestrzeni”?

Układ limbiczny ma udział w ludzkich reakcjach orientacyjnych o komponentach psychologicznych. Nie są one ograniczone do behawiorystycznej „walki lub ucieczki”. Biorą udział w decyzjach, by się rozejrzeć, wybrać tekst, zarzucić go lub czytać dalej. Sprzężenie limbiczne z płatami czołowymi jest częścią naszej świadomości siebie samych.

PICTURE: THE LIMBIC SYSTEM

Wikimedia: Układ limbiczny; Źródło: Blausen.com staff (2014). „Medical Gallery of Blausen Medical 2014”. Wikijournal of Medicine 1 (2). DOI:10.15347/wjm/2014.010. ISSN 2002-4436. Creative Commons license BY 3.0.

Pień mózgu mediuje komunikację z tkanką szarą zarówno jak autonomicznym układem nerwowym. Jest bardzo ważny w mapowaniu kognitywnym, a mapowanie to ma udział w naszym budowaniu naszych ego i mowy.
PICTURE: THE BRAINSTEM
Wikimedia, Pień mózgu; Źródło: Blausen.com staff (2014). „Medical Gallery of Blausen Medical 2014”. Wikijournal of Medicine 1 (2). DOI:10.15347/wjm/2014.010. ISSN 2002-4436. Creative Commons licencja BY 3.0.

Dlatego wolę pojęcie struktury językowej mózgu, raczej niż Modułu Nabywania Mowy. Wprawa językowa potrzebuje całego mózgu, bez względu na wiek.

Zapraszam do lektury,
1. Neurofizjologia sprzężenia zwrotnego
Aspekty, czy kognitywne zmienne?

Wiek 21. zawitał już dość dawno. Język i psychologia mają się dobrze razem jako psycholingwistyka. Dyscyplina ta zdobyła uwagę w drugiej połowie 20. wieku, sercem i rozumem przeciwko behawioryzmowi. Nawet jeżeli nasza wiedza o ludzkim mózgu i języku jest bardzo ogólna, zrozumiemy ten prosty argument.


REKLAMA

Poezja Emilii Dickinson po polsku
Czas a Wieczność | Miłość | Natura | Życie.

Notki do poezji Emilii Dickinson | Fascykuły i druk; korelat poetycki z Websterem 1828, inspiracja łaciną i greką, wątek arystotelesowski, Rzecz perpetualna — ta zasadza się nie na czasie, ale na wieczności. Więcej→


Mózg nie ma struktury nadrzędnej, którą by się dało nazwać „szefem”. Mózgi tworzą wewnętrzne siatki. Jednym razem, jedna siatka czy jej część jest aktywna. Innym razem, inna siatka bądź jej część.

Czy się powołać na duszę, osobowość, czy epifenomen mózgu (gdy skrajnie zmęczeni), osoba ludzka orientuje się i reorientuje w swojej aktywności bez żadnego stale dominującego zakrętu czy rowka. Jeśli by się nam podobała przenośnia polityczna, struktury mózgu są raczej demokracją. Nie ma króla czy królowej, by prezydować.

Powyższe nie ma ani utwierdzać, ani obalać duchowości. Jak złamana noga nie dowodzi, że człowiek chodzić by nigdy nie mógł, uraz mózgu nie świadczy, iż nie ma w głowach nic prócz tkanki. A jak pejzaż nie zgłębia prawdziwego krajobrazu, tak ludzka myśl nie umie potwierdzić nieśmiertelnego czy wiecznego rozumu — nawet gdyby ogłaszać objawienie, religia może istnieć w człowieku w umyśle. Istnienie czy też relacja wiecznego rozumu względem ziemskiego życia pozostaje kwestią wiary: realność materialna nie ma zasad niematerialnej.

Wracając do samego mózgu, nie ma uniwersalnego sposobu, by widzieć, czuć, czy myśleć. Mózgi tworzą siatki wewnętrzne wedle osobistego doświadczenia, także czysto intelektualnego. Metody behawioryzmu, czyli bodźcowanie, są zdolne dać fragmentaryczne cechy, może przydatne inteligencji sztucznej, ale przedstawić językowej biegłości niezdolne. A jakość to za dużo, by poddać.


REKLAMA
Jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną, świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, „Rzecz perpetualna — ta zasadza się nie na czasie, ale na wieczności”.
Format elektroniczny $2.99
Okładka twarda, 272 strony $22.34


Dlatego nie widzę sensu rozpoznawania w mózgu „urządzeń” i skanowania ich dla parametrów. Biegłość może przyjść tylko z uczeniem się, nigdy fizjologiczną czy fizyczną łatką. Skany mózgów niemowląt na przykład, nie powiedzą nic o językowej umiejętności tej samej osoby po paru tylko latach. Zapraszam do lektury:
Jabłka na nosach

Jest sens tworzyć logikę której ludzki mózg umie użyć. Oto trochę gramatycznej taktyki dla angielskiego amerykańskiego.
Gramatyczny net log, Podróż w gramatyce


REKLAMA
Załączone kryterium obejmuje epsilon, strukturę orzeczenia, kontur samogłoskowy, fonemikę, odniesienie osobowe w myśli abstrakcyjnej i ogółem stylistyczną spójność. Rezultat wspiera zastrzeżenia względem oryginalności zszywek. Zawsze jest też proste pytanie: czy wierzymy, że Emilia Dickinson próbowała opowiedzieć o bardzo wyjątkowych Pszczołach, Uszach, czy Ptakach, tak szczególnych, że je piszemy z dużej litery?
Format elektroniczny $2.99
Okładka twarda, 272 strony $22.34